ტერიტორიული ერთეულების ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვანი ასპექტები („ოკრიბის“ მაგალითზე)