კოოპერაციული თანამშრომლობის ფორმების განვითარების ისტორიული გამოცდილება