საგადასახადო სისტემის როლი რეგიონული ეკონომიკის განვითარებაში

ავტორები: ნაზი ბარათაშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: