ექსპორტის მხარდამჭერი სისტემები საზღვარგარეთის ქვეყნებში

ავტორები: ნიკოლოზ ჩიხლაძე, ზაზა ფარსენაძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: