ექსპორტის მხარდამჭერი სისტემები საზღვარგარეთის ქვეყნებში