საბანკო ზედამხედველობის მოდელების ძირითადი თავისებურებები გლობალურ მსოფლიოში