დარგის ეკონომიკური მახასიათებლების გათვალისწინება კომპანიის სტრატეგიის შემუშავების პროცესში