თვიმმართველობების განვითარების თავისებურებანი ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში