1. გიორგი ღავთაძე – ეკონომიკური რეფორმები მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონებსა და ცალკეულ სახელმწიფოებში
 2. შოთა ლომინაშვილი – ეკონომიკური კრიზისების ისტორია, მიზეზები და პარალელები
 3. მაია თეთრუაშვილი, ია თეთრუაშვილი – კომერციული ბანკების პოპულარული რისკები კრიზისშემდგომ პერიოდში
 4. ირმა ჭოლაძე – მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი რეგიონულ მედიაში
 5. ნაირა ვირსალაძე, ნანა შონია, აკაკი ბაკურაძე – საინვესტიციო პორტფელის შემოსავლიანობის გაანგარიშება და რისკების შეფასების სტატისტიკური მეთოდები
 6. პაატა კლდიაშვილი – წინასწარი და მიმდინარე კონტროლის გამოყენება პრევენციისათვის
 7. დეზდემონა მაღლაკელიძე, ნათელა ვაშაკიძე – ეკონომიკური ანალიზი საწარმოს საქმიანობის აუდირებაში
 8. ელგუჯა კონჯარია – აუდიტის არსი და მისი ობიექტური აუცილებლობა
 9. ვაჟა გურაბანიძე – პროექტის მენეჯმენტის თანამედროვე კონცეფცია
 10. ციური დურული – ადამიანური რესურსების ეფექტიანი მართვის კონკურენციული სტრატეგიები
 11. ნანა ლუხუტაშვილი – თანამედროვე მენეჯერის პორტრეტი
 12. ირაკლი კინწურაშვილი – საგადასახადო პრეფერენციების გამოყენების ზოგიერთი პრობლემური საკითხი საქართველოში
 13. გოდერძი შანიძე – სახელმწიფოს როლი ჯანდაცვისა და სოციალური პრობლემების გადაჭრაში