1. იაშა მესხია, კახა გაბელაშვილი, ლელა ქელბაქიანი – ანტიკრიზისული პროგრამის მაკროეკონომიკური ორიენტირები
 2. ჯამბულ ბიწაძე, ნანა ბენიძე – გლობალიზაციისა და ადამიანთა კეთილდღეობის მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი
 3. გურამ უფლისაშვილი – თავისუფალი ეკონომიკური ზონები: მსოფლიო გამოცდილება და საქართველო
 4. ლელა ბახტაძე – ადამიანის როლი ტრანსფორმირებადი ეკონომიკის პირობებში
 5. ნონა კუხიანიძე-ახვლედიანი – საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების ძირითად მიმართულებათა შესახებ
 6. აკაკი ბაკურაძე, ნაირა ვირსალაძე – დანაშაულობის ეკონომიკურ-სტატისტიკური ანალიზის საკითხისათვის
 7. ნაირა ვირსალაძე, აკაკი ბაკურაძე – საერთაშორისო შედარებებში ინდექსების გამოყენების საკითხისათვის
 8. ტიმო ლინკოლა – ფინანსური კონტროლი და ინტერესთა კონფლიქტი ფინეთის მუნიციპალიტეტებში
 9. ხათუნა შალამბერიძე – საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების სისტემის რეფორმირების ძირითადი მიმართულები
 10. დეზდემონა მაღლაკელიძე, ნათელა ვაშაკიძე – საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მატერიალური მარაგების აღრიცხვის თავისებურებები
 11. ნანა ბენიძე, ჯამბულ ბიწაძე – ვირტუალური ეკონომიკა და გადასახადები
 12. ნანა ბლიაძე, თენგიზ კუპრაშვილი  – ქუთაისის მოსახლეობის ტურისტულრეკრეაციული მოთხოვნილებების შესწავლისათვის
 13. თენგიზ კუპრაშვილი – მობილური ტელეფონების ბაზრის სეგმენტაციის საკითხისათვის
 14. ვაჟა გურაბანიძე – მოტივაციის თანამედროვე თეორიების გამოყენების ზოგადი ასპექტები
 15. ბადრი გეჩბაია, ირმა ჩხაიძე – ფირმის ინოვაციური საქმიანობის ანალიზი ინტელექტუალური კაპიტალის მაჩვენებლების საფუძველზე
 16. მაია თეთრუაშვილი, ია თეთრუაშვილი – ბიზნესის მისიისა და მიზნების სწორი გაგებისათვის