1. იაკობ მესხია, კონსტანტინე ხმალაძე, კახაბერ გაბელაშვილი – მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის ძირითადი მიმართულებები
 2. თინათინ გუგეშაშვილი – მეწარმეობა, როგორც კულტურულ-ისტორიული ფენომენი მეწარმეობა და პოლიტიკა
 3. ლელა ბახტაძე, ირინე მამალაძე – განსახელმწიფოებრივება-გარდამავალი ეპოქის ეკონომიკური გარდაქმნების მნიშვნელოვანი მიმართულება
 4. ციცინო ძოწენიძე – საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის პერსპექტივების შესახებ
 5. გიორგი ღავთაძე, აზა იფშირაძე – ინვესტიციური პოლიტიკა, მისი როლი და შემუშავების პრინციპები თანამედროვე პირობებში
 6. ბადრი გეჩბაია – სოფლის მეურნეობის მართვის ეფექტიანობის ამაღლება ინოვაციური პოლიტიკის ფორმირების პირობებში
 7. ვაჟა გურაბანიძე – საინოვაციო პროექტის შეფასების კრიტერიუმები
 8. რამაზ ნამიჭეიშვილი – ეკონომიკური და სოციალური გარდაქმნის ძირითადი პრინციპები ქუთაისში
 9. აკაკი ბაკურაძე – სამართლებრივ ანალიზში ზოგიერთი სტრუქტურული საშუალოს გამოყენების საკითხისათვის
 10. ნიკო ჩიხლაძე – ჩრდილოვანი ეკონომიკის ზოგიერთი საკითხის გააზრება მართლმადიდებლური მრწამსის მიხედვით
 11. ბორის ჭიჭინაძე – საგადასახადო კოდექსის ბუნდოვანი მხარეები
 12. კახა კუპატაძე – საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები და დამატებები – პროგრესის გარანტია