1. რევაზ კაკულია – ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების თეორიული ასპექტები
 2. იაკობ მესხია – სახელმწიფო ფინანსური კონტროლის საერთაშორისო სამართლებრივი საფუძვლები
 3. დალი სოლოღაშვილი, ეკატერინე უდესიანი – საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფის საკითხები
 4. ბორის ჭიჭინაძე – გადასახადის გადამხდელთა უფლებების დაცვის პრობლემა საქართველოში
 5. ნაირა ვირსალაძე – საქართველოს მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურისა და გენდერული თანასწორობის სტატისტიკა
 6. ლელა ბახტაძე, ლია მდინარაძე – სოციალური რისკი და ეკონომიკური პოლიტიკის სოციალური ორიენტაცია გარდამავალ ეკონომიკაში
 7. ვაჟა გურაბანიძე – ორგანიზაციული კულტურა და მისი ჩამოყალიბება
 8. გურამ უფლისაშვილი – ქუთაისის სამრეწველო წარმოება საკუთრებით ურთიერთობათა რეფორმის დასრულების შემდეგ
 9. ნიკო ჩიხლაძე – ეკონომიკურ ურთიერთობებში მართლმადიდებლობის ფასეულობათა გააზრების ზოგიერთი საკითხის შესახებ
 10. აკაკი ბაკურაძე – სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდის ერთი საკითხისათვის
 11. რამაზ ნამიჭეიშვილი – პროფესიული საქმიანობა როგორც სისტემური
  ცოდნის რეალიზაცია
 12. ციცინო ძოწენიძე – გლობალიზაციის ეკონომიკური, პოლიტიკური და ზნეობრივ-ღირებულებითი ასპექტები
 13. ეკატერინე ბაბუნაშვილი – ინვესტიციები და მრავალეროვნული კომპანიები