1. ხათუნა შალამბერიძე – ბანკის ეფექტიანობისა და მდგრადობის საკითხები კრიზისის პირობებში
 2. ნათელა ჯანელიძე – სოციალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტი – გონივრული ინვესტიცია ჯანდაცვაში
 3. ნათია ჯანელიძე – საკრედიტო მენეჯმენტი, როგორც კომერციული ბანკის საკრედიტო საქმიანობის მოდერნიზაციის სისტემის ელემენტი
 4. აზა იფშირაძე – იმერეთის მხარის სპეციალიზაციისა და კლასტერული განვითარების შესაძლელბობები
 5. ნიკო ჩიხლაძე, მაგდა ჯაბუა – ეკონომიკის საზოგადოებრივი სექტორის ფუნქციონირების მუნიციპალური ასპექტები
 6. იოსებ არჩვაძე – საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური და კონფესიური სტრუქტურა XXI საუკუნის დასაწყისში
 7. დეზდემონა მაღლაკელიძე, ნათელა ვაშაკიძე, დიანა უგლავა – მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მოთხოვნების აუდიტორული შემოწმების ზოგიერთი საკითხი
 8. ნაირა ვირსალაძე – საქართველოს მოსახლეობის შრომითი მიგრაცია და ეთნოდემოგრაფიული სურათი
 9. ემზარ ჯულაყიძე, შალვა ჯულაყიძე – ორგანიზაციის მისია და ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგია
 10. ვაჟა გურაბანიძე – ადამიანურ რესურსებთან კონტაქტების ორგანიზაციული ფორმები
 11. ელისო გველესიანი, მაია ახვლედიანი – ტურისტული ბაზრის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში
 12. გოდერძი შანიძე – კომუნიკაცია, როგორც მენეჯმენტის უმთავრესი პროცესი
 13. ნანა ლუხუტაშვილი – ოფისის მენეჯერის უფლებები და მოვალეობები (საზღვარგარეთული პრაქტიკა)
 14. ნატალია კორნილოვა – უკრაინაში ტურიზმის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები
 15. ლარისა პანასენკო – ტერიტორიის ბრენდირების კონცეფციის საფუძველზე ტურიზმის განვითარების კლასტერული მიდგომა
 16. რაისა ბალაშოვა – ტურისტული საწარმოს საქმიანობის დაგეგმვისა და პროგნოზირების მიმართულებათა განვითარება