1. კახაბერ გაბელაშვილი – მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ახალი ორიენტირები
 2. ომარ მინდაძე – საბაჟო, საგადასახადო და აქციზურ საქონელზე მარკირების წესების დარღვევა, როგორც ეკონომიკური დანაშაული და მისი გამოძიების დაწყების საფუძველი
 3. ლელა ბახტაძე – საფინანსო სისტემის ფორმირებისა და განვითარების პრობლემები ტრანსფორმაციული ეკონომიკის ქვეყნებში
 4. ნათელა ვაშაკიძე – საშემოსავლო გადასახადის შემცირება – სოციალური ფონდის აღდგენის გზა
 5. ლია ელიავა – დეფლაციის გავლენა საქართველოს საბანკო სექტორის საქმიანობაზე
 6. ნაირა ვირსალაძე – წარმოების საზღვრები ეროვნულ ანგარიშთა სისტემაში და დაუკვირვებადი ეკონომიკის მასშტაბები მთლიან შიდა პროდუქტში
 7. მერაბ ბარათაშვილი – სამშენებლო პროდუქტის ხარისხის შეფასების მაჩვენებლები
 8. ნაირა ვირსალაძე, დალი ჩახვაშვილი – ინფლაციისა და სამომხმარებლო ფასების ცვლილების გავლენა მოსახლეობის შემოსავლებზე
 9. დეზდემონა მაღლაკელიძე – მმართველობითი აღრიცხვისა და კონტროლის სისტემის პროექტირების პროცესში თანამშრომელთა მონაწილეობის ასპექტები
 10. ვაჟა გურაბანიძე – ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მენეჯმენტი და მისი რეალიზაცია
 11. ნინა დროკინა – მანქანათმშენებლობის საწარმოებში საკომუნიკაციო სისტემის მართვის ეფექტურობის დონის შეფასება
 12. გოდერძი შანიძე – სავაჭრო მენეჯმენტის სრულყოფის ღონისძიებები
 13. ნანა ლუხუტაშვილი, მაკა ლუხუტაშვილი – მსოფლიო სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების ძირითადი ეტაპები და სასტუმროთა კლასიფიკაცია
 14. დალი სილაგაძე – ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების ღონისძიებები
 15. აკაკი ბაკურაძე – სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდის წყაროს – ჯანდაცვის ინვესტირების საკითხისათვის
 16. ციცინო დავითულიანი – გლობალური საინფორმაციო სივრცის გეოგრაფიული ასპექტები