ეკონომიკური პროფილი

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ISSN 1512-3901 (ბეჭდ.) E ISSN 2587-5310 (ონლაინ)

Category: დარგობრივი, რეგიონული და მუნიციპალური ეკონომიკა (Page 1 of 4)

საქართველოს წყლის რესურსები და მათი რაციონალური გამოყენება

ციცინო დავითულიანი – გეოგრაფიის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტისა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N16, დეკემბერი  2016, გვ. 20-25

Read More

ტრანსპორტის როლი ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებაში

ნანა ლუხუტაშვილი – ტექნიკის აკადემიური დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტისა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი   

ეკონომიკური პროფილი N16, დეკემბერი  2016, გვ. 15-19

Read More

დანიშნულების ადგილები, როგორც ტურიზმის ბიზნესის მნიშვნელოვანი ელემენტი

თეონა გრიგოლაშვილი – ქუთაისის უნივერსიტეტის  დოქტორანტი

ეკონომიკური პროფილი N16, დეკემბერი  2016, გვ. 11-14

Read More

სახელმწიფო ხელისუფლების რეგულირება და მხარდაჭერა მეურნეობის აგრარული სექტორის განვითარებაში

ლელა ჯახაია –  დოქტორანტი,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკური პროფილი N16, დეკემბერი  2016, გვ. 4-10

Read More

ტერიტორიის ბრენდირების კონცეფციის საფუძველზე ტურიზმის განვითარების კლასტერული მიდგომა

ლარისა პანასენკო – ჩერკასკის სახელმწიფო ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის უფროსი მასწავლებელი

ეკონომიკური პროფილი N15, თებერვალი 2015, გვ.  67-72

Read More

უკრაინაში ტურიზმის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები

ნატალია კორნილოვა – ჩერკასკის სახელმწიფო ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის უფროსი მასწავლებელი

ეკონომიკური პროფილი N15, თებერვალი 2015, გვ. 61-67

Read More

ტურისტული ბაზრის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

ელისო გველესიანი – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი  წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული  პროფესორი

მაია ახვლედიანი – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი  წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N15, თებერვალი 2015, გვ. 48-52

Read More

საქართველოს მოსახლეობის შრომითი მიგრაცია და ეთნოდემოგრაფიული სურათი

ნაირა ვირსალაძე – ეკონომიკის დოქტორი, აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N15, თებერვალი 2015, გვ. 38-41

Read More

საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური და კონფესიური სტრუქტურა XXI საუკუნის დასაწყისში

იოსებ არჩვაძე – ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N15, თებერვალი 2015, გვ. 28-35

Read More

ეკონომიკის საზოგადოებრივი სექტორის ფუნქციონირების მუნიციპალური ასპექტები

ნიკო ჩიხლაძე – ეკონომიკის მეცნიერებათა  დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

მაგდა ჯაბუა – ქუთაისის უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ეკონომიკური პროფილი N15, თებერვალი 2015, გვ. 22-27

Read More

Page 1 of 4