ეკონომიკური პროფილი

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი

Category: სტატისტიკა და აღრიცხვა (Page 1 of 2)

მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მოთხოვნების აუდიტორული შემოწმების ზოგიერთი საკითხი

დეზდემონა მაღლაკელიძე – ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტისა და აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული  პროფესორი

ნათელა ვაშაკიძე – ეკონომიკის დოქტორი, აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

დიანა უგლავა – აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ეკონომიკური პროფილი N15, თებერვალი 2015, გვ. 35-38

Read More

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების თვითღირებულების გაანგარიშების მეთოდების შესახებ

დეზდემონა მაღლაკელიძე – ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ნათელა ვაშაკიძე – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი  წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული  პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ. 32-35

Read More

ინდექსების როლი საერთაშორისო შედარებებში

ნაირა ვირსალაძე – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ. 28-32

Read More

ბუღალტრული აღრიცხვის განვითარების ახალი შესაძლებლობები საქართველოში

პანტელეიმონ (პაატა) კლდიაშვილი – ქუთაისის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი, თსუ-ის დოქტორანტი

ეკონომიკური პროფილი N13, დეკემბერი  2013, გვ. 22-25

Read More

მმართველობითი აღრიცხვისა და კონტროლის სისტემის პროექტირების პროცესში თანამშრომელთა მონაწილეობის ასპექტები

დეზდემონა მაღლაკელიძე – ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N12, მაისი  2013, გვ. 33-36

Read More

წარმოების საზღვრები ეროვნულ ანგარიშთა სისტემაში და დაუკვირვებადი ეკონომიკის მასშტაბები მთლიან შიდა პროდუქტში

ნაირა ვირსალაძე – ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N12, მაისი  2013, გვ. 22-25

Read More

აუდიტის სფეროს რეგულირების ცალკეული ასპექტები (საქართველოს კანონი და ევროდირექტივის მოთხოვნები)

პაატა კლდიაშვილი  – ქუთაისის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, თსუ-ს დოქტორანტი

ეკონომიკური პროფილი N11, დეკემბერი  2012, გვ. 40-43

Read More

საბუღალტრო აღრიცხვის რეგულირების სისტემის სრულყოფის საკითხები

ელგუჯა კონჯარია – ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტი

ეკონომიკური პროფილი N11, დეკემბერი  2012, გვ. 22-25

Read More

ავადობის ეკონომიკური შედეგების შემცირების საკითხისათვის

აკაკი ბაკურაძე – ეკონომიკის დოქტორი,  ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N9, მაისი  2011, გვ. 58-71

Read More

აუდიტორული საქმიანობა და მისი სრულყოფის საკითხები

ელგუჯა კონჯარია – ეკონომიკის დოქტორი,  ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N9, მაისი  2011, გვ. 35-37

Read More

Page 1 of 2