ეკონომიკური პროფილი

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ISSN 1512-3901 (ბეჭდ.) E ISSN 2587-5310 (ონლაინ)

Category: საერთაშორისო ეკონომიკა და გლობალიზაცია

გლობალურ გარემოში საქართველოს კონკურენტუნარიანობის ამაღლება

მირანდა კავაძე – ქუთაისის უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ეკონომიკური პროფილი N16, დეკემბერი  2016, გვ. 52-57

Read More

საგარეო ვაჭრობა – სტატისტიკის შესწავლის მნიშვნელოვანი ობიექტი

ნაირა ვირსალაძე – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N16, დეკემბერი  2016, გვ. 46-51

Read More

გლობალური საინფორმაციო სივრცის გეოგრაფიული ასპექტები

ციცინო დავითულიანი – გეოგრაფიის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N12, მაისი  2013, გვ. 68-72

Read More

ეკონომიკური კრიზისი სამხრეთ კავკასიის სამ სახელმწიფოში

ნაირა ვირსალაძე – ეკონომიკის დოქტორი,ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ციცინო  დავითულიანი – გეოგრაფიის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N11, დეკემბერი  2012, გვ. 9-12

Read More

ფინანსური ინფრასტრუქტურის ცვლილება თანამედროვე მსოფლიოში ინვესტიციური კაპიტალისათვის კონკურენციის გამძაფრების პირობებში

გიორგი ღავთაძე – ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი

აზა იფშირაძე  – ქუთაისის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N 8, დეკემბერი  2010, გვ. 13-18

Read More

გლობალური კრიზისი და თანამედროვე ფინანსური ინსტიტუტების ფორმულირება

ხათუნა შალამბერიძე  – ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N 8, დეკემბერი  2010, გვ. 8-12

Read More

გლობალიზაცია და საფინანსო-ეკონომიკური პრობლემები განვითარებად ქვეყნებში

რევაზ კაკულია – ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N 8, დეკემბერი  2010, გვ. 3-7

Read More