ეკონომიკური პროფილი

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ISSN 1512-3901 (ბეჭდ.) E ISSN 2587-5310 (ონლაინ)

Category: ფინანსები და ინვესტიციები (Page 1 of 2)

დისტანციური მომსახურების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

ხათუნა  შალამბერიძე –  ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტისა და აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის  ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N16, დეკემბერი  2016, გვ. 41-45

Read More

საკრედიტო მენეჯმენტი, როგორც კომერციული ბანკის საკრედიტო საქმიანობის მოდერნიზაციის სისტემის ელემენტი

ნათია ჯანელიძე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ეკონომიკური პროფილი N15, თებერვალი 2015, გვ. 12-16

Read More

ბანკის ეფექტიანობისა და მდგრადობის საკითხები კრიზისის პირობებში

ხათუნა შალამბერიძე – ეკონომიკის დოქტორი, აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული  პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N15, თებერვალი 2015, გვ. 3-6

Read More

სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდის წყაროს – ჯანდაცვის ინვესტირების საკითხისათვის

აკაკი ბაკურაძე – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N12, მაისი  2013, გვ. 58-67

Read More

დეფლაციის გავლენა საქართველოს საბანკო სექტორის საქმიანობაზე

ლია ელიავა – ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N12, მაისი  2013, გვ. 19-21

Read More

საფინანსო სისტემის ფორმირებისა და განვითარების პრობლემები ტრანსფორმაციული ეკონომიკის ქვეყნებში

ლელა ბახტაძე – საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N12, მაისი  2013, გვ. 12-15

Read More

სავალუტო კურსის რეფორმის ზოგიერთი აქტუალური საკითხი

ხათუნა შალამბერიძე – ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N11, დეკემბერი  2012, გვ. 34-39

Read More

ინვესტიციების ეკონომიკური არსი, მნიშვნელობა და სახეები

ელგუჯა კონჯარია – ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N10, თებერვალი  2012, გვ. 24-27

Read More

საბიუჯეტო პროცესი და მისი ორგანიზაციის პრობლემები საქართველოში

რევაზ კაკულია – ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N10, თებერვალი  2012, გვ. 20-23

Read More

საბროკერო კომპანიის ფუნქციები და ეკონომიკური საქმიანობა

თინათინ გუგეშაშვილი – ეკონომიკის დოქტორი,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ნანა ბენიძე – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N16, დეკემბერი  2016, გვ. 38-42

Read More

Page 1 of 2