ეკონომიკური პროფილი

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ISSN 1512-3901 (ბეჭდ.) E ISSN 2587-5310 (ონლაინ)

Category: ეკონომიკური თეორია და პოლიტიკა (Page 1 of 3)

საქართველოს მოსახლეობის შემოსავლების ამაღლების გზები

ხათუნა თოდუა –  ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N16, დეკემბერი  2016, გვ. 17-19 (რუს)

Read More

სახელმწიფო მეწარმეობა – საბაზრო ეკონომიკის რეგულირების მნიშვნელოვანი ბერკეტი

მეგი გორგასლიძე – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ. 67-70

Read More

ეკონომიკა მეცნიერება-ანტიმეცნიერების ზღვარზე

რამაზ ნამიჭეიშვილი – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული  პროფესორი, სამეცნიერო საზოგადოება ”ნიკო ნიკოლაძის” პრეზიდენტი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ. 59-67

Read More

სიღარიბის პრობლემა საქართველოში და მისი დაძლევის გზები

ხათუნა თოდუა – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ. 56-58

Read More

ქვეყნის სტრატეგიული განვითარების ზოგიერთი ასპექტი

თამაზ გამსახურდია – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული  პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ.  46-51

Read More

საგარეო ვაჭრობის დასავლური ვექტორი: ანალიზი და პროგნოზები

კახაბერ გაბელაშვილი – ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N13, დეკემბერი  2013, გვ. 55-60

Read More

საქართველოში ბიზნესის განვითარების ტენდენციების შეფასების საკითხისათვის

ია თეთრუაშვილი – ქუთაისის უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ეკონომიკური პროფილი N13, დეკემბერი  2013, გვ. 52-54

Read More

უმუშევრობის პრობლემა საქართველოში და მისი დაძლევის გზები

ხათუნა თოდუა – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი   წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N13, დეკემბერი  2013, გვ. 48-51

Read More

საინფორმაციო–საკომუნიკაციო რესურსების უსაფრთხოება, როგორც სახელმწიფოს ანტიკრიზისული პოლიტიკის წარმატებული რეალიზაციის ძირითადი ფაქტორი

ცვირკო დ.ლ. – დონეცკის ეროვნული ტექნიკური უნივერსიტეტის ასპირანტი

ეკონომიკური პროფილი N13, დეკემბერი  2013, გვ. 48 (რუს. 34-38)

Read More

ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების ღონისძიებები

დალი სილაგაძე – ბიზნესის მართვის დოქტორი, აკაკი  წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N12, მაისი  2013, გვ. 55-57

Read More

Page 1 of 3