გიორგი ღავთაძე – ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი

აზა იფშირაძე  – ქუთაისის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N 8, დეკემბერი  2010, გვ. 13-18

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 208KB)