დეზდემონა მაღლაკელიძე – ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N12, მაისი  2013, გვ. 33-36

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 2.66MB)