მერაბ ბარათაშვილი – ტექნიკის აკადემიური დოქტორი, აკაკი  წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N12, მაისი  2013, გვ. 26-28

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 1.76MB)