რამაზ ნამიჭეიშვილი – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული  პროფესორი, სამეცნიერო საზოგადოება ”ნიკო ნიკოლაძის” პრეზიდენტი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ. 59-67

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 5.78MB)