დეზდემონა მაღლაკელიძე – ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ნათელა ვაშაკიძე – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი  წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული  პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ. 32-35

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 2.01MB)