დეზდემონა მაღლაკელიძე – ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტისა და აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული  პროფესორი

ნათელა ვაშაკიძე – ეკონომიკის დოქტორი, აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

დიანა უგლავა – აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ეკონომიკური პროფილი N15, თებერვალი 2015, გვ. 35-38

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 2.45MB)